Qui a épousé Wang Shi(Wife of Liruiji)?

Li Rui a épousé Wang Shi(Wife of Liruiji) .

Wang Shi(Wife of Liruiji)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Li Rui

Description à ajouter bientôt.