Qui a épousé Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)?

Fan Xiyan a épousé Xu Shi(Wife of Fanxiyanji) .

Xu Shi(Wife of Fanxiyanji)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Fan Xiyan

Description à ajouter bientôt.